Aktuálne

FUNDAMENTY (129) ĽUDSKÁ ČINNOSŤFUNDAMENTY (129) ĽUDSKÁ ČINNOSŤ

s J. Trávníčkovou, prof. M. Lichnerom SJ a J. Vittekom; Str 20:50 h

II. vatikánsky koncil, Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete (Gaudium et spes) - Ľudská činnosť

Hodnota ľudskej činnosti

- Pre veriacich je jedno isté: individuálna a kolektívna ľudská činnosť – čiže to obrovské úsilie, ktoré ľudstvo v priebehu vekov vyvíja na zlepšenie svojich životných podmienok – sama osebe zodpovedá Božím úmyslom. Lebo človek, stvorený na Boží obraz, dostal príkaz ovládnuť zem so všetkým, čo v sebe zahrnuje, spravovať svet v spravodlivosti a svätosti57 a zamerať samého seba i vesmír na Boha, uznávajúc ho za Stvoriteľa všetkých vecí, aby podriadením všetkých vecí človekovi sa Božie meno velebilo všade na zemi. (GES 34)

Poslanie Cirkvi v súčasnom svete

- Cirkev – zrodená z lásky večného Otca,82 založená v čase Kristom Vykupiteľom a zhromaždená v Duchu Svätom83 – sleduje spasiteľný eschatologický cieľ, ktorý môže v plnej miere dosiahnuť iba v budúcom veku. Ale je prítomná už tu na zemi a skladá sa z ľudí, občanov pozemského spoločenstva, povolaných utvoriť už uprostred ľudských dejín rodinu Božích detí, ktorá má stále vzrastať až do Pánovho príchodu. (GES 40)

13.01.2021 14:01
Späť