Osobné údaje

Osobné údaje

Prevádzkovateľ:

 

TV LUX s. r. o.

Sídlo: Prepoštská 5, Bratislava 811 01, IČO: 36 827 541

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I; Oddiel: Sro; Vložka číslo:

47710/B

Kontakt: gdpr@tvlux.sk tvlux@tvlux.sk 02 / 21 29 55 55 pracovné dni 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Dotknutá osoba, v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 udeľujem súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú alebo do odvolania súhlasu z mojej strany.

 

Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje pre účely zriadenia a realizácie platieb služby Sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (ďalej len „SIPO“) na základe Obchodných podmienok Slovenskej pošty, a.s. a obchodných podmienok TV LUX, a.s., Prepoštská 5, 811 01 Bratislava.

 

Prevádzkovateľ zároveň spracúva mnou poskytnuté osobné údaje aj pre účely fungovania Klubu priateľov TV LUX, pre výhody uvedené v podmienkach členstva a iné ďalšie benefity pre členov.

Rozsah poskytnutých osobných údajov: titul, meno, priezvisko, email, telefón, adresa, rok narodenia, diecéza.

 

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely Klubu priateľov strácam nárok na členstvo v klube priateľov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.

 

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle TV LUX. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

 

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas priradzovať prípadné finančné dary ku klubovému číslu, ktoré mi bude pridelené a ktoré sa využíva ako variabilný symbol platby, prípadne prostredníctvom „SIPO“ služby, a to výlučne pre štatistické účely prevádzkovateľa. 

 

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie informácií elektronickou, telefonickou, smskovou alebo poštovou formou, vrátane zasielania bulletinu a na zasielanie iných marketingových ponúk a oznamov.

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY PRIESKUMU TRHU

 

Prevádzkovateľ:

TV LUX s.r.o., so sídlom: Prepoštská 5, 811 01 Bratislava, Slovakia, IČO: 36 827 541, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47710/B, v zastúpení/kontaktná osoba: Tomáš Straka, e-mail: gdpr@tvlux.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“),

 

spracúva osobné údaje dotknutých osôb – respondentov na základe ich súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

 

Zakliknutím na „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely prieskumu trhu“ udeľujete podľa § 6 ods. 1 písm. a), § 9 ods. 2 písm. a) GDPR prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely Vašej účasti na prieskume trhu a jeho vyhodnotení, vrátane spracúvania tzv. osobitnej kategórie osobných údajov, najmä údajov o náboženskom presvedčení. (Do osobitnej kategórie osobných údajov možno zaradiť také údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.)

 

Udelenie tohto súhlasu a Vaša účasť na prieskume trhu je úplne dobrovoľná. Na základe tohto súhlasu bude prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúvať na účely realizácie a vyhodnotenia prieskumu trhu, ktorého sa zúčastníte vyplnením dotazníka na anketa.tvlux.sk, alebo telefonickou formou, príp. zaslaním vyplneného dotazníka na sídlo spoločnosti. Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu realizovaného prieskumu, napríklad najmä v rozsahu:

A. Vášho ID (meno a priezvisko),

B. sociodemografických údajov – štatistických údajov napr. o veku, dosiahnutom vzdelaní, osobitnej kategórie osobných údajov (citlivé údaje), napr. o náboženskom presvedčení.

C. ďalších údajov, ktoré nám dobrovoľne poskytne v rámci prieskumu trhu.

V rámci realizácie prieskumu dôjde aj k spracovaniu údajov aj od konkrétneho respondenta, ktoré mu v rámci dotazníka dobrovoľne poskytne. Tieto údaje však prevádzkovateľ spracúva iba výhradne na konkrétny štatistický alebo výskumný účel, resp. na priradenie údajov do internej databázy prevádzkovateľa s cieľom jej personalizácie.

 

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel udeľujete prevádzkovateľovi na dobu určitú - do splnenia účelu spracúvania osobných údajov (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na gdpr@tvlux.sk.

 

Prevádzkovateľ po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní Vášho odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu všetkých Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v elektronickej forme a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania. Získané údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nerealizuje prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie. Bez Vášho výslovného súhlasu prevádzkovateľ neposkytne ďalším osobám / subjektom Vaše osobné údaje, s výnimkou účtovníčky z dôvodu vedenia účtovníctva v súlade s osobitnými predpismi, ďalej audítora, advokáta, alebo zákonom oprávnených subjektov (napr. daňový úrad, atď.).

 

Poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je slobodné, dobrovoľné a určité. Na základe bezplatnej písomnej žiadosti zaslanej e-mailom na gdpr@tvlux.sk máte ako dotknutá osoba právo žiadať prevádzkovateľa o:

A prístup k Vašim osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní (máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať k nim prístup a informácie podľa čl. 15 GDPR)

B opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov podľa čl. 16 GDPR (napr. pri zmene Vašich osobných údajov);

C vymazanie Vašich osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov podľa čl. 17 GDPR (napr. ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne);

D obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia);

E prenesenie Vašich osobných údajov, na základe čoho môžete získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 20 GDPR;

F namietanie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR (napr. ak sa domnievate, že sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, námietku môžete uplatniť aj proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania);

G odvolanie Vášho súhlasu podľa čl. 7 bodu 3 GDPR.

Za účelom overenia identity žiadateľa je potrebné v žiadosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a rok narodenia.

 

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú. Návrh musí obsahovať informácie podľa § 100 ZOOÚ. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa: http://www.tvlux.sk/osobne-udaje, v časti Ochrana osobných údajov.

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +Katolicke novinyLumenradiovaticanaSlovoACNtkkbs