Osobné údaje

Osobné údaje

Prevádzkovateľ:

 

TV LUX s. r. o.

Sídlo: Prepoštská 5, Bratislava 811 01, IČO: 36 827 541

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I; Oddiel: Sro; Vložka číslo:

47710/B

Kontakt: gdpr@tvlux.sk tvlux@tvlux.sk 02 / 21 29 55 55 pracovné dni 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Dotknutá osoba, v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 udeľujem súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú alebo do odvolania súhlasu z mojej strany.

 

Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje pre účely zriadenia a realizácie platieb služby Sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (ďalej len „SIPO“) na základe Obchodných podmienok Slovenskej pošty, a.s. a obchodných podmienok TV LUX, a.s., Prepoštská 5, 811 01 Bratislava.

 

Prevádzkovateľ zároveň spracúva mnou poskytnuté osobné údaje aj pre účely fungovania Klubu priateľov TV LUX, pre výhody uvedené v podmienkach členstva a iné ďalšie benefity pre členov.

Rozsah poskytnutých osobných údajov: titul, meno, priezvisko, email, telefón, adresa, rok narodenia, diecéza.

 

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely Klubu priateľov strácam nárok na členstvo v klube priateľov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.

 

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle TV LUX. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

 

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas priradzovať prípadné finančné dary ku klubovému číslu, ktoré mi bude pridelené a ktoré sa využíva ako variabilný symbol platby, prípadne prostredníctvom „SIPO“ služby, a to výlučne pre štatistické účely prevádzkovateľa. 

 

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie informácií elektronickou, telefonickou, smskovou alebo poštovou formou, vrátane zasielania bulletinu a na zasielanie iných marketingových ponúk a oznamov.

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +Katolicke novinyLumenradiovaticanaSlovoACNtkkbs