Post 40

Pripojte sa k pôstu za duchovné povolania

Pripojte sa do modlitbovej akcie s TV LUX a využite čas pôstu a prípravy na Veľkú noc modlitbou za kňazov, rehoľníkov a nové duchovné povolania.

  • V čase od 22.2. do 8.4.2023 sa môžete pripojiť ľubovolnou modlitbou alebo pôstom, je na Vás, či si vyberiete jeden deň, alebo sa pripojíte viac dní.
  • V takýto deň si vzbuďte úmysel, že všetky modlitby, obety, pôst, či rôzne životné komplikácie obetujete na tento úmysel.
  • Môžete to obetovať za kňaza, ktorý Vás duchovne sprevádza, za kňaza Vašej farnosti, za starých, chorých kňazov, alebo rehoľníkov. Rovnako chceme prosiť aj za nové kňazské a duchovné povolania.
faustina citat
faustina citat 2

Modlitby za kňazov

Modlitba za kňaza vo farnosti

Pane Ježišu, večný Veľkňaz, prosíme ťa za kňaza našej farnosti, otca ................................... Zverujeme ho tvojej láske a ochrane. Prosíme ťa, daj, aby sa ochotne nechal viesť tvojím Svätým Duchom, aby podľa slov pápeža Františka bol človekom adorácie a stretnutia, človekom, ktorý počúva. Daj, aby si jasne uvedomoval, že jeho život je pre druhých: pre Otca a pre ľudí. Na príhovor blahoslaveného Titusa a blahoslavenej Zdenky, ktorí poznali hodnotu sviatostného kňazstva a pre jeho ochranu nasadili svoje životy, daruj nám úctu k nášmu duchovnému otcovi, posilni našu vieru, aby sme v ňom videli tvojho posla a sprostredkovateľa tvojich milostí. Vzbudzuj v nás ochotu modlitbou a konkrétnou pomocou spolupracovať s ním na duchovnom dobre našej farnosti. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky. Amen.

Blahoslavený Titus a blahoslavená Zdenka, orodujte za kňaza našej farnosti!

Modlitba za kňazov

Pane Ježišu, ty si nám daroval blahoslaveného Titusa a blahoslavenú Zdenku, ktorým si počas náboženskej neslobody dal milosť nielen v teba veriť, ale za teba aj trpieť. V čase, keď bol slovenský národ tvrdo skúšaný, prejavili hrdinskú odvahu, keď zachraňovali kňazov a nádejné kňazské povolania, a veľkú statočnosť, keď ich mučili a neľudsky s nimi zaobchádzali. Prosíme ťa, daj, aby sme si na ich príhovor zachovali úctu ku kňazom, bez ktorých by nám chýbala tvoja sviatostná milosť. Posilni našu vieru v kňazstvo, ktorým si ich obdaroval. Pomáhaj nám sprevádzať ich poslanie a apoštolát modlitbou, spoluprácou, príkladným kresťanským životom, povzbudením a vďačnou láskou. Pane, chráň našich kňazov pred útokmi Bohu odcudzeného sveta a pred zlom v akejkoľvek podobe. Daruj nám kňazov podľa svojho Srdca, kňazov pokorných a pravdivých, ktorí s čistým a nerozdeleným srdcom obetavo slúžia tebe aj nám. Daruj nám kňazov, mužov modlitby, naplnených duchom evanjelia a horlivosťou za spásu našich duší, kňazov ochotných ujímať sa chorých, chudobných, opustených a sociálne znevýhodnených. Pane, daruj nám svätých kňazov. Láske tvojho Srdca zverujeme kňazov, ktorí pre rôzne dôvody opustili kňazské povolanie a kňazskú službu. Prosíme ťa, daj, aby cez našu ochotnú pomoc a starostlivú lásku pocítili tvoju blízkosť, ktorá potešuje a posilňuje. Daj, aby boli otvorení pre tvoju milosrdnú lásku, ktorá svoju všemohúcnosť prejavuje tým, že sa zľutúva a odpúšťa.

Blahoslavený Titus a blahoslavená Zdenka, orodujte za kňaza našej farnosti!

Modlitba za nové kňazské povolania

Pane Ježišu, darca každého povolania, ty nás svojím slovom povzbudzuješ: Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Na príhovor blahoslaveného Titusa a blahoslavenej Zdenky, ktorí obetovali svoju slobodu a život za záchranu kňazov a nádejných kňazských povolaní, daruj mladým ľuďom odvahu odpovedať na hlas tvojho povolania, ktoré zaznieva v ich srdci. Posilňuj ich svojou milosťou, aby sa nebáli urobiť konkrétne rozhodnutie a prevziať zodpovednosť za darované povolanie s dôverou v tvoju pomoc. Ty, ktorý neprestávaš povolávať, vypočuj našu modlitbu a daruj nám dostatok horlivých kňazov, zapálených ohňom tvojho Ducha Svätého, nadšených hlásateľov radostnej zvesti evanjelia, aby sa skrze nich naše rodiny upevňovali vo viere a vzájomnej láske. Pane Ježišu, prosíme ťa, aby na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, blahoslaveného Titusa a blahoslavenej Zdenky nám nikdy nechýbali horliví duchovní pastieri, ktorí budú žiť pre teba a pre poslanie, ktoré je im zverené.

Blahoslavený Titus a blahoslavená Zdenka, vyproste nám sväté kňazské a rehoľné povolania!

Chystáme v pôste

RELÁCIE

20.3. - 17:30 hodRelácia Doma je doma na tému “150. výročie narodenia a 100. výročie beatifikácie sv. Terézie z Lisieux”
20.3. - 20:30 hodRelácia U Nikodéma na tému “Nepokoj srdca - tajomstvo duchovného povolania”
27.2. - 20:30 hodRelácia U Nikodéma na tému “Kým sa zo mňa stane kňaz”

TELEVÍZNA DUCHOVNÁ OBNOVA

20.3. - 18:30 hodTelevízna duchovná obnova - ruženec, svätá omša, adorácia (kazateľom bude otec biskup Peter Beňo - nitriansky pomocný biskup)
21.3. - 18:30 hodTelevízna duchovná obnova - ruženec, svätá omša, adorácia (kazateľom bude Martin Kramara - generálny vikár Žilinskej diecézy)
22.3. - 18:30 hodTelevízna duchovná obnova - ruženec, svätá omša, adorácia (kazateľom bude Ján Otruba, OFMCap. - kapucín)
23.3. - 18:30 hodTelevízna duchovná obnova - ruženec, svätá omša, adorácia (kazateľom bude Tomáš Krampl)
24.3. - 18:30 hodTelevízna duchovná obnova - ruženec, svätá omša, adorácia (kazateľom bude Jozef Čirák, OFM - františkán)

ADORÁCIE

23.2. - 20:20 hodAdorácia - Večerná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou z televíznej kaplnky
09.3. - 20:20 hodAdorácia - Večerná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou z televíznej kaplnky
16.3. - 20:20 hodAdorácia - Večerná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou z Prešova
23.3. - 20:30 hodAdorácia - Večerná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou zo Smižian
30.3. - 20:20 hodAdorácia - Večerná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou z Prešova

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +Katolicke novinyLumenradiovaticanaSlovoACNtkkbs