Nadácia LUX

Nadácia LUX

 

2% Z VAŠICH DANÍ PRE NADÁCIU LUX

 

Naším poslaním je rozvíjať duchovné hodnoty v médiách
a prinášať tak do vašich domovov radosť a nádej.
Darovaním 2% z vašich daní nám pomôžete pri výrobe

výnimočných televíznych programov, hraných a dokumentárnych filmov
do vysielania Televízie LUX.

 

ĎAKUJEME, ŽE STE SA NÁS ROZHODLI PODPORIŤ.
ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU A PODPORU.
VÁŽIME SI TO.

 

Dôležité termíny

 

 • 15. február 2022 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 

 • 31. marec 2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne.

 

 • 31. marec 2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane. POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0 % z dane.
  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

 

 • 30. apríl 2022 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

 


POSTUP NA POUKÁZANIE 2% (3%) Z DANE PRE ZAMESTNANCA

 

(Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov)

 1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní 2 percent z dane pre nadáciu LUX (Poučenie), doplňte Vaše údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Ako vypočítať 2% (3 %) ? K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani (nájdete ju v riadku 24 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ, t.j. uvedie sumu daňovej povinnosti zníženej o daňový bonus (na dieťa a zaplatené úroky). Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 (resp. 3) percentá zo sumy v riadku 12.
 6. Ak nám chcete ako prijímateľovi oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, pošlite/doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Presnú adresu si môžete nájsť tu.
 8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Viac info nájdete na www.rozhodni.sk


POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI PODÁVA SAMA DAŇOVÉ PRIZNANIE

 

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2021 v roku 2022, môžu prostredníctvom daňového priznania typu A alebo typu B poukázať aj percentá z dane. Je potrebné priamo v tlačive vyplniť aktuálne údaje o prijímateľovi a výšku poukázanej sumy.
Podrobné informácie nájdete na web stránke: www.rozhodni.sk

 


POSTUP NA POUKÁZANIE 1,0% (2%) Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

 

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane prostredníctvom daňového priznania, tým že v ňom priamo vyplnia aktuálne údaje prijímateľa a výšku poukázanej sumy (percent z dane). 
Podrobné informácie nájdete na web stránke: www.rozhodni.sk

 


Údaje o prijímateľovi na 2% z dane:

 

Nadácia LUX
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

IČO: 42127505
Číslo účtu: 2943463317/1100
IBAN: SK73 1100 0000 0029 4346 3317
SWIFT: TATRSKBX

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:
+421 915 144 780, cyprich@tvlux.sk

Všetky potrebné tlačivá nájdete v texte alebo tu nižšie.

 

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA

 

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2021 v roku 2022, môžu prostredníctvom daňového priznania typu A alebo typu B poukázať aj percentá z dane.

1. Vypočítajte si:

 1. 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 ne
 2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 

2. Vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo typu B už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa:

 1. Daň. priznanie typu A pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti- VIII. oddiel alebo online

Potvrdenie o podaní daňového priznania typu A

    b. Daň. priznanie typu B pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona o DzP - XII. oddiel alebo online

Potvrdenie o podaní daňového priznania typu B

 

Naše údaje sú:
Názov: Nadácia LUX
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Právna forma: nadácia
IČO: 42127505

 

3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno,priezvisko a adresa trvalého pobytu).

4.Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte elektronicky na Finančnú správu, resp. osobne alebo poštou na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

5.Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6.Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v náš prospech.

 

POSTUP NA POUKÁZANIE 1,0% (2%) Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane prostredníctvom daňového priznania, tým že v ňom priamo vyplnia aktuálne údaje prijímateľa a výšku poukázanej sumy (percent z dane). 

 1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dae z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € pre jedného prijímateľa.

   

POZOR:

 1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel (aj inej neziskovej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane - VYPLNÍ v časti VI. riadky 1 a 4.
 2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel (aj inej neziskovej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - VYPLNÍ v časti VI. riadky 1, 2 a 3.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby (alebo online) - Časť VI. - sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 • Naše údaje sú:
  Názov: Nadácia LUX
  Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
  Právna forma: nadácia
  IČO: 42127505

 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V riadku 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 1. Ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 2.  
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte elektronicky na Finančnú správu v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 
 2. Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite poštou v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 1. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

 

 
 

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +Katolicke novinyLumenradiovaticanaSlovoACNtkkbs