• FUNDAMENTY

    Dôstojnosť ľudskej osoby

    s Jankou Zlatohlávkovou

    St
    20:25

Témou ďalšej časti Fundamentov bude Dôstojnosť ľudskej osoby. Janka Zlatohlávková so svojimi hosťami bude rozoberať tieto body katechizmu:

„Vyznanie viery vyjadrilo veľkosť darov, ktoré Boh udelil človekovi v diele stvorenia a ešte viac vykúpením a posvätením. Čo viera vyznáva, to sviatosti udeľujú. Kresťania, poznajúc vierou svoju novú dôstojnosť, sú povolaní žiť odteraz tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu. Sviatosťami a modlitbou dostávajú Kristovu milosť a dary jeho Ducha, ktoré ich na to uschopňujú.“ 

(KKC 1692)

„Dôstojnosť ľudskej osoby má pôvod v stvorení človeka na Boží obraz a podobu (1. článok); uskutočňuje sa v jej povolaní k Božej blaženosti (2. článok).“

(KKC 1700)

 

Aktuálna úloha:

Kto môže vykonávať tzv. veľký exorcizmus?   

Odpovede posielajte na adresu fundamenty@tvlux.sk do 21. 3. 2017.

Späť

Program nadnes

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri