• FUNDAMENTY

    Rozmanitosť hriechov

    s Jankou Zlatohlávkovou

    St
    20:25

„Hriechy možno rozlišovať podľa ich predmetu, ako sa to robí pri každom ľudskom čine, alebo podľa čností, ktorým protirečia či už nadmierou, alebo nedostatkom, alebo podľa prikázaní, s ktorými sú v rozpore. Možno ich zoradiť aj podľa toho, či sa týkajú Boha, blížneho, alebo samého hriešnika. Možno ich rozdeliť na hriechy duchovné a telesné alebo aj na hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním.“ (KKC 1853)

„Hriech je osobný čin. Okrem toho nesieme zodpovednosť aj za hriechy spáchané inými, keď pri nich spolupracujeme, a to:  — keď na nich máme priamu a dobrovoľnú účasť,  — keď ich nariaďujeme, radíme, chválime alebo schvaľujeme,  — keď ich neoznámime alebo im nezabránime vtedy, keď sme povinní to urobiť,  — keď chránime tých, čo páchajú zlo.“ (KKC 1868)

Nad týmito časťami Katechizmu Katolíckej cirkvi sa zamýšľa moderátorka Jana Zlatohlávková a jej hostia o. Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

Aktuálna otázka:

Napíšte aspoň tri príklady, čo uvádza Sväté písmo ako ovocie Ducha Svätého? 

Odpovede posielajte na adresu fundamenty@tvlux.sk do 27. 6. 2017.

Späť